لباس کار صنعتی

به پوشاک یا مجموعه پوشاکی که توسط کاربر ، کارگر ، کارفرما و یا حتی ارباب رجوع در محیط صنعتی ، کارگاهی و... استفاده می شود و بنا بر نیاز کارفرما در هنگام تولید لباس کار صنعتی از مدلها و مواد اولیه متفاوت استفاده می شود .